Pionierskie działanie Chorzowskiego Stowarzyszenia Pomocy SERCE na polu poradnictwa obywatelskiego

 

Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy SERCE istnieje w Chorzowie od grudnia 2002 roku. Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje od marca 2003. Pierwszymi realizowanymi przez nas zadaniami było prowadzenie Domów Dziennego Pobytu przy ul. 3 Maja i Wolności oraz świetlicy dzielnicowej Chatka przy ul, Ratuszowej. We wrześniu tego samego roku uruchomiono kolejną świetlicę przy ul. Głównej
w Maciejowicach.

Od stycznia 2004 roku uruchomiliśmy Punkt Porad Obywatelskich, który był jedną
z 25 placówek tego typu na terenie całego kraju, a zarazem pierwszą pionierską i do tej pory jedyną taką placówką na terenie Chorzowa. Przez prawie 8 lat Punkt Porad Obywatelskich realizował swoje cele poprzez świadczenie bezpłatnego doradztwa, poradnictwa obywatelskiego oraz informacji prawnej dla mieszkańców Chorzowa. Podstawową zasadą było nie wyręczanie osób w rozwiązywaniu problemów, ale wspólne znajdywanie dróg wyjścia z problemu i możliwości uzyskania wsparcia. Zgłaszający się beneficjenci mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych usług informacyjno-doradczych oraz konsultacji ze specjalistami z zakresu uprawnień do świadczeń zasiłkowych, emerytalno-rentowych ZUS, opieki społecznej i rynku pracy.

Do głównych zadań Punktu Porad należało udzielanie porad i wyjaśnień odnośnie przysługujących obywatelom uprawnień, obowiązujących w prawie procedur, trybów odwoławczych bądź udzielanie informacji o placówkach kompetentnych do pomocy w konkretnych przypadkach życiowych.

Porady obejmowały takie kategorie jak:

 • sprawy mieszkaniowe w tym wychodzenie z zadłużenia czynszowego,

 • praca , bezrobocie,

 • pomoc społeczna – uprawnienia zasiłkowe,

 • problemy rodzinne – rozwody, separacje, przemoc w rodzinie, alimenty;

 • zdrowie – rehabilitacja poszpitalna,

 • ubezpieczenia – świadczenia ZUS, emerytalne, rentowe, wypadkowe;

 • niepełnosprawność – ulgi dla inwalidów,

 • ewidencja ludności – wnioskowanie o wymianę dokumentów;

 • wymiar sprawiedliwości – procedury apelacyjne i pozwy,

 • obywatel a urząd – odwołania od decyzji administracyjnych

 • i inne - sprawy majątkowe, konsumenckie, działalność gospodarcza.

Poradnictwo prowadzone było bezpłatnie, bezstronnie, otwarte dla wszystkich mieszkańców Chorzowa, niezależne i prowadzone rzetelnie. Oprócz poradnictwa beneficjentom był udostępniony sprzęt biurowy w tym: ksero, komputer i fax w celu skompletowania dokumentacji niezbędnej do prowadzenia zgłaszanych spraw.

Największa ilość osób zgłaszała się po poradę do prawników, którzy doradzali
w kwestiach cywilnych, administracyjnych, procesowych oraz pomagali w redagowaniu pism, wniosków, odwołań i zażaleń.

Wraz z rozwojem poradnictwa obywatelskiego i zapotrzebowaniem na profesjonalizacje działań informatyczni-doradczych, osoby bezpośrednio zaangażowane w realizacje zadania systematycznie wzbogacały wiedzę i umiejętności uczestnicząc w konferencjach, seminariach i warsztatach.

Działania Punktu Porad Obywatelskich były wspierane przez:

 • Urząd Miasta Chorzów poprzez dotację celowa na działanie placówki przy ul. Dworcowej 3/3

 • OPS – poprzez dyżury pracowników socjalnych i skierowania osób do czynności pomocniczych w ramach systemu prac społecznie – użytecznych

 • PUP w Chorzowie – dyżury pracowników pośrednictwa pracy

 • ZUS Chorzów – dyżury pracowników działu zasiłków i świadczeń

 • UŚ Wydział Prawa i Administracji – kierowanie i opieka merytoryczna nad praktykantami ostatniego roku studiów prawa

 • I wiele innych

Od IV kwartału 2007 do końca listopada 2008 roku poszerzono pole działania Punktu Porad poprzez utworzenie Sieci Poradnictwa Obywatelskiego LEX CIVIS. Dzięki temu utworzono placówki filialne w Bytomiu i Katowicach oraz w placówce wiodącej w Chorzowie. W ramach sieci udzielono w samym tylko w do celów skompletowania dokumentówtym kwartale 2007 r. 545 porad z tego dodatkowo w Chorzowie 287. Sieć poradnictwa LEX CIVIS była w całości finansowana przez Ministerstwo Pracy i Pomocy Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Prowadzone były również filie poradnictwa w Siemianowicach, finansowane z budżetu tego miasta.

 

Od stycznia tego roku została uruchomiona filia Punktu Porad Obywatelskich w nowopowstałym Centrum Inicjatyw Społecznych. Dyżury pełni tam 2 razy w tygodniu prawnik w ramach dotacji przyznanej dla Punktu Porad. Filia ta umożliwia łatwiejszy dostęp do poradnictwa mieszkańcom Chorzowa II.

Punkt Porad Obywatelskich był otwarty na potrzeby mieszkańców codziennie (od poniedziałku do piątku) przez 4 godziny dziennie. Od 2009 roku zadanie było realizowane pod nazwą „Wspieranie rozwoju społeczności lokalnej – poradnictwo i pomoc mieszkańcom miasta w zakresie przysługujących im praw oraz udzielanie informacji o rynku pracy”. Było to podyktowane włączeniem do projektu Centrum Informacji o Rynku Pracy. Codziennie od godz. 9.00 do 17.00 udostępniane były multimedialne stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz mini czytelnia prasy codziennej i czasopism lokalnych, regionalnych i ogólnokrajowych z ofertami pracy dla osób bezrobotnych. W Centrum prowadzony był także moduł szkoleniowy, który był realizowany w formie otwartego kursu komputerowego (2 razy w tygodniu) oraz spotkań grupowych m.in. prawne aspekty rynku pracy, warsztaty aktywizujące: kreowanie wizerunku na rynku pracy, konsultacje z doradcą zawodowym. W roku 2009 w CIRPie odnotowano 2498 wizyt, w roku 2010 - 1687 , zaś w I półroczu 2011prawie 400.

Z przeprowadzonych obserwacji oraz bezpośrednich rozmów z beneficjentami wynika, że trudności życiowe mieszkańców miasta to obecnie w coraz większym stopniu skomplikowane i zawiłe problemy natury osobistej i zawodowej. Jedna nierozwiązana komplikacja rodzi następne powikłania, silnie ze sobą powiązane. Zainteresowani poradą niejednokrotnie potrzebowali skorzystać z konsultacji z kilkoma specjalistami lub ponawiali wizytę u doradcy. Zaobserwowano również niską świadomość beneficjentów w zakresie przysługujących im praw wobec instytucji publicznych sektora administracji, wymiaru sprawiedliwości i gospodarki.

Chciałabym również przypomnieć, że za innowacyjność naszych działań na polu pomocy społecznej w tym funkcjonowania Punktu Porad Obywatelskich została doceniona w formie Listu Gratulacyjnego Ministra Pracy i Polityki Społecznej wręczonego uroczyście w listopadzie 2007 roku przedstawicielom naszego Stowarzyszenia w Belwederze.

 

Oto jak kształtowało się poradnictwo w ciągu tych 8 lat:

 

Rok

Ilość porad

2004

1528

2005

1648

2006

1980

2007

2039

2008

2053

2009

1970

2010

1570

I półrocze 2011

845

Łącznie

13633

śr. 1825 porad na rok

 

Statystyka z podziałem na rodzaje porad:

 

Rodzaj porady

Rok

Ilość

Razem za 8lat

% do ogółem

mieszkaniowe

2004

179

 

11,7

 

2005

190

 

11,5

 

2006

303

 

15,3

 

2007

393

 

19,3

 

2008

389

 

19,0

 

2009

309

 

15,7

 

2010

243

 

15,5

 

2011

95

2101

11,2/15,4

Praca i bezrobocie

2004

497

 

32,6

 

2005

521

 

31,6

 

2006

365

 

18,4

 

2007

220

 

10,8

 

2008

248

 

12,1

 

2009

335

 

17,0

 

2010

167

 

10,6

 

2011

260

2513

30,8/18,4

Pomoc społeczna

2004

15

 

1,0

 

2005

18

 

1,1

 

2006

30

 

1,5

 

2007

25

 

1,2

 

2008

24

 

1,2

 

2009

15

 

0,8

 

2010

17

 

1,1

 

2011

10

154

1,2/1,1

Sprawy rodziny

2004

312

 

20,4

 

2005

324

 

19,7

 

2006

464

 

23,4

 

2007

520

 

25,5

 

2008

401

 

19,5

 

2009

421

 

21,4

 

2010

360

 

22,9

 

2011

162

2964

19,2/21,8

zdrowie

2004

5

 

0,3

 

2005

13

 

0,8

 

2006

42

 

2,1

 

2007

62

 

3,0

 

2008

43

 

2,1

 

2009

27

 

1,4

 

2010

25

 

1,6

 

2011

11

228

1,3/1,7

niepełnosprawność

2004

5

 

0,3

 

2005

13

 

0,8

 

2006

16

 

0,8

 

2007

5

 

0,2

 

2008

7

 

0,3

 

2009

15

 

0,8

 

2010

15

 

1,0

 

2011

6

82

0,7/0,6

Ubezpieczenia społeczne

2004

119

 

7,8

 

2005

130

 

7,9

 

2006

160

 

8,1

 

2007

161

 

7,9

 

2008

227

 

11,1

 

2009

150

 

7,6

 

2010

122

 

7,8

 

2011

65

1134

7,7/8,3

Sprawy majątkowe

2004

184

 

12,1

 

2005

195

 

11,8

 

2006

274

 

13,8

 

2007

399

 

19,6

 

2008

511

 

24,9

 

2009

446

 

22,6

 

2010

476

 

30,3

 

2011

99

2584

11,7/19,0

Wymiar sprawiedliwości

2004

98

 

6,4

 

2005

110

 

6,7

 

2006

156

 

7,9

 

2007

102

 

5,0

 

2008

84

 

4,1

 

2009

69

 

3,5

 

2010

64

 

4,1

 

2011

55

738

6,5/5,4

Obywatel a urząd

2004

5

 

0,3

 

2005

14

 

0,8

 

2006

63

 

3,2

 

2007

85

 

4,2

 

2008

28

 

1,4

 

2009

19

 

0,9

 

2010

15

 

0,9

 

2011

21

250

2,5/1,8

inne

2004

109

 

7,1

 

2005

120

 

7,3

 

2006

107

 

5,5

 

2007

67

 

3,3

 

2008

91

 

4,3

 

2009

164

 

8,3

 

2010

66

 

4,2

 

2011

61

885

7,2/6,5

Razem

2004

1528

 

11,2

 

2005

1648

 

12,1

 

2006

1980

 

14,5

 

2007

2039

 

15,0

 

2008

2053

 

15,1

 

2009

1970

 

14,4

 

2010

1570

 

11,5

 

2011

845

13633

6,2/100

 

 

Moi drodzy, to tylko liczby, które w jakiś sposób przedstawiają to, co udało nam się zrobić dla ludzi potrzebujących pomocy. Zwykłe liczby, które można mnożyć, dzielić – po prostu liczyć. Każda z tych liczb to matka, która dzięki fachowej pomocy naszych prawników poradziła sobie z zawiłymi przepisami dotyczącymi swoich dzieci. To ojciec, który sam nie potrafiłby rozwiązać swoich spraw mieszkaniowych. To oszukana, która mogła poznać procedury niezbędne do uzyskania odszkodowania. Za każdą z tych cyfr stoi człowiek. Cieszymy się, że my - nie będący liczbami sprawiliśmy, że można było na nas liczyć. Ponieważ dla nas nikt nie jest zerem.

 

Punkt Porad to jak już wspominałam na początku jedno z wielu realizowanych przez nas zadań, aż trudno jest to sobie wyobrazić, że 30 czerwca br ta tak łatwo dostępna dla mieszkańców placówka ze względu na jej usytuowanie w samym centrum miasta, przystosowana do przyjmowania osób niepełnosprawnych zaprzestanie swojej działalności. No cóż tak jak w piosence , cos się kończy, coś się zaczyna. Chciałabym z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować tym, którzy na co dzień wczuwali się w problemy mieszkańców i najlepiej jak potrafili służyli im pomocą. Dziękuję prawnikom, doradcom z dziedziny ubezpieczeń społecznych, pomocy socjalnej, pośrednictwa pracy , w szczególny sposób dziękuję tym, którzy byli z nami wspierali nas i nieśli pomoc od samego początku działania naszej placówki; a byli to pp. Feliks Biskup, Krzysztof Sopel i Piotr Kozak. Dziękuję Dyrektorom placówek, które na co dzień z nami współpracowały; Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy, Pani Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, Pani Dyrektor Chorzowskiego Oddziału ZUS oraz Urzędowi Miasta Chorzów za finansowe wspieranie tego zadania.

Załączniki do pobrania


Ocena: 21 głosów Aktualna ocena: 5

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego

Współpraca

Teatr Mały

Dla obecnych i przyszłych emerytów